Thông báo về việc trả chứng chỉ tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi ngày 21/8/2022 tại Trường Ngoại ngữ – ĐHTN

Thông báo số: 344/TB-TNN, ngày 21/10/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.