BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG NGOẠI NGỮ

GVCC.TS. Lê Hồng Thắng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - HIỆU TRƯỞNG

– Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

– Trực tiếp phụ trách các công tác:

+ Hành chính và các nội dung công tác liên quan tới Tổ chức cán bộ.

+ Cơ sở vật chất và các nội dung liên quan tới công tác Tài chính.

+ Thi đua khen thưởng và kỷ luật.

+ An ninh trật tự, an toàn xã hội.

+ Thanh tra, Pháp chế.

+ Công nghệ thông tin – Thư viện.

+ Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc khi thấy cần thiết.

– Phụ trách đơn vị: Phòng Tổng hợp.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Tổng hợp.

– Email: lethang.sfl@tnu.edu.vn

PHÓ BÍ THƯ - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Trực tiếp phụ trách công tác:

+ Đào tạo, bồi dưỡng (Đại học, Sau đại học; Chính quy, văn bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học).

+ Quản lý người học.

– Phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Đào tạo và Quản lý người học.

+ Các Khoa và Bộ môn thuộc Trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Đào tạo và Quản lý người học.

– Email: luuquangsang.sfl@tnu.edu.vn

TS. LƯU QUANG SÁNG

TS. ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Trực tiếp phụ trách công tác:

+ Quản lí khoa học và đối ngoại.

+ Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

– Phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Quản lí khoa học và đối ngoại.

+ Thanh tra Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại.

– Email: huongdtt@tnu.edu.vn

SFL MENU x