SỨ MẠNG, TẦM NHÌN , GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

SỨ MẠNG

Sứ mạng

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn

Phấn đấu giai đoạn 2025-2030, Trường Ngoại ngữ phát triển thành Trường Đại học Ngoại ngữ theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu ngoại ngữ uy tín, chất lượng trong cả nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết - Thích ứng - Hiệu quả

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Thích ứng - Hiệu quả

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Toàn diện – Trung tâm - Chất lượng

Triết lý giáo dục

Toàn diện – Trung tâm – Chất lượng
Xem chi tiết
SFL MENU x