Giới thiệu

Triết lý giáo dục

Toàn diện – Trung tâm – Chất lượng

Toàn diện: Người học được đào tạo có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có năng lực tự học suốt đời, có năng lực tự nghiên cứu, tự cập nhật tri thức để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

Trung tâm: Người học là trung tâm trong hoạt động dạy học nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo;  phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Chất lượng: Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cộng đồng, tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động cũng như phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ: