CÔNG KHAI GIÁO DỤC

THÔNG TIN CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thông tin công khai năm học 2022 – 2023

1. Biểu 01: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2022 –  2023. Xem tại đây

2. Biểu 02: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành. Xem tại đây

3. Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2022 – 2023. Xem tại đây 

4. Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2022 – 2023.

Biểu 18A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại. Xem tại đây

Biểu 18B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm. Xem tại đây

Biểu 18C: Các môn học của từng khoá học, chuyên ngành. Xem tại đây

Biểu 18D: Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2022 – 2023

Khoa tiếng Trung Quốc. Xem tại đây

Khoa Khoa học cơ bản. Xem tại đây

Khoa tiếng Anh. Xem tại đây

Bộ môn tiếng Nga – tiếng Pháp. Xem tại đây

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Phương Đông. Xem tại đây

Biểu 18E. Công khai thông tin về đồ án, khoá luận, luận văn, luận án tốt nghiệp. Xem tại đây

Biểu 18H: Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức. Xem tại đây

Biểu 18I: Công khai thông tin đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 – 2022. Xem tại đây

5. Biểu 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của sơ sở giáo dục đại học, trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm năm học 2022 – 2023. Xem tại đây

6. Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022. Xem tại đây

NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông tin công khai năm học 2021 – 2022

Thông tin công khai năm học 2021- 2022

1. Biểu 01: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2021 – 2022. Xem tại đây.

2. Biểu 02: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành. Xem tại đây

3. Biểu 03: Thông báo công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng. Xem tại đây

4. Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022. Xem tại đây

5. Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022. Xem tại đây

6. Biểu 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của sơ sở giáo dục đại học, trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm năm học 2021 – 2022. Xem tại đây

7. Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022. Xem tại đây

NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin công khai năm học 2020 – 2021

1. Biểu 01: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2020 – 2021. Xem tại đây

2. Biểu 02: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành. Xem tại đây

3. Biểu 03: Thông báo công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng. Xem tại đây

4. Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2020 – 2021. Xem tại đây

5. Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2020 – 2021. Xem tại đây

6. Biểu 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của sơ sở giáo dục đại học, trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm năm học 2020 – 2021. Xem tại đây

7. Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2020 – 2021. Xem tại đây

NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin công khai năm học 2019 – 2020

Biểu 01 : Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2019 – 2020. Xem tại đây

Biểu 03 : Thông báo công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng. Xem tại đây

Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2019 – 2020. Xem tại đây

Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2019 – 2020. Xem tại đây

Biểu 19: Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 – 2020. Xem tại đây

Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2019 – 2020. Xem tại đây

NĂM HỌC 2018 - 2019

Thông tin công khai năm học 2018 – 2019

Biểu 01 : Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2018 – 2019. Xem tại đây

Biểu 03 : Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng. Xem tại đây

Biểu 17 : Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019. Xem tại đây

Biểu 18 : Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019. Xem tại đây

Biểu 19 : Công khai thông tin cơ sở vật chất của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019. Xem tại đây

Biểu 20 : Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019. Xem tại đây

Phụ lục 01: Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tốt nghiệp năm 2017. Xem tại đây 

NĂM HỌC 2017 - 2018

Thông tin công khai năm học 2017 – 2018

Biểu 03: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục. Xem tại đây

Biểu 06 : Thống kê về sinh viên. Xem tại đây

Biểu 07: Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018. Xem tại đây

Biểu 08: Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2017 – 2018. Xem tại đây

Biểu 09: Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2017 – 2018. Xem tại đây

Biểu 20 : Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018. Xem tại đây

Biểu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Xem tại đây

Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018. Xem tại đây

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017 – 2018.Xem tại đây

Biểu Tổng hợp : Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018. Xem tại đây

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thông tin công khai năm học 2016 – 2017

Biểu 01: Biểu tổng hợp Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017. Xem tại đây

Biểu 04: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017.Xem tại đây

Biểu 06: Thống kê về sinh viên (sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước) tính đến tháng 12 năm 2016.Xem tại đây

Biểu 07: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo tính đến tháng 12 năm 2016. Xem tại đây

Biểu 08: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa Ngoại ngữ (phân theo đơn vị). Xem tại đây

Biểu 09: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo (theo điều lệ trường đại học). Xem tại đây

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo.Xem tại đây

Biểu 20: Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017. Xem tại đây

Biểu 21: Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tính đến tháng 12 năm 2016. Xem tại đây

Biểu 22: Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, đẳng năm học 2016 – 2017 tính đến tháng 12 năm 2016. Xem tại đây

Biểu 23: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học cao đẳng năm học 2016 – 2017 tính đến tháng 12 năm 2016. Xem tại đây

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Biểu 1: Biểu tổng hợp, Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục Đại học, cao đẳng Năm học 2015-2016. Xem tại đây

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học cao đẳng. Xem tại đây

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016. Xem tại đây

Biểu 4: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016. Xem tại đây

Biểu 5 : Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Xem tại đây

Biểu 6: Thống kê về sinh viên. Xem tại đây

Biểu 7: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo.Xem tại đây

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa Ngoại ngữ (phân theo đơn vị). Xem tại đây

Biểu 9: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo (theo điều lệ trường đại học). Xem tại đây

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo. Xem tại đây

Biểu 11:Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016. Xem tại đây

NĂM HỌC 2014 - 2015

Thông tin công khai năm học 2014 – 2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)

Biểu 1: Biểu tổng hợp – Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu 4: Công khai tài chính

Biểu 5: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Biểu 6: Thống kê về sinh viên (Sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước)

Biểu 7: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

Biểu 9: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

Biểu 11: Công khai cam kết chất lượng giáo dục

SFL MENU x