Công khai

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ và Đại học

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ:

3004/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra cho 02 CTĐT trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên. Xem tại đây

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học:

3003/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra cho 15 CTĐT trình độ đại học của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên. Xem tại đây

1355/QĐ-ĐHTN về việc công bố chuẩn đầu ra cho cho chương trình đào tạo sư phạm Tiếng Anh trình độ đại học của Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên. Xem tại đây

Chia sẻ: