Học bổng phát triển Nguồn nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ

Thông báo số: 309/UBND-KGVX, ngày 01/02/2023.