Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 10-12-2018

thông báo đăng kí giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và danh sách tốt nghiệp đợt 3

22/09/2015 | 14:45

danh sách tốt nghiệp đợt 3 chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên nộp đủ chứng chỉ chuẩn đầu ra vào tháng 7 và đầu tháng 8

01/09/2015 | 14:24

Theo quyết định: 1787/QĐ-ĐHTN ngày 24/8/2015. Bắt đầu phát từ ngày 3/8/2015. Phát vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Danh sách cấp bằng chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo đã có bằng tốt ngiệp bổ sung

04/08/2015 | 15:55

đã có bằng tốt ngiệp bổ sung theo quyết định số 1259/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2015 và bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 theo quyết định số 1260/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2015.Tổ CT-HSSV phát bằng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Bắt đầu từ thứ 5 ngày 6/8/2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học Thái Nguyên

29/06/2015 | 15:15

quyết định số 1260/QĐ-ĐHTN ngày 29/6/2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy

12/06/2015 | 17:21

Quyết định số 733/QĐ-ĐHTN ngày 26/7/2012

Thông báo đã có bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên đủ điều kiện chuẩn đầu ra

26/05/2015 | 17:10

đã có bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên đủ điều kiện chuẩn đầu ra

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy

21/05/2015 | 10:21

Quyết định số 277/QĐ-ĐHTN ngày 19/03/2013

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/05/2015 | 15:27

quyết định số 2487/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc ĐHTN

11/05/2015 | 13:55

Quyết định 751/QĐ-ĐHTN ngày 25/04/2015

Quyết định v/v công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

05/05/2015 | 09:29

Quyết định số 440/QĐ-ĐHTN ngày 16/03/2015

Trang 10/12 <23456789101112>