Thông báo về việc trả chứng chỉ tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi ngày 14/5/2022 tại Trường Ngoại ngữ – ĐHTN

Thông báo về việc trả chứng chỉ tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi ngày 14/5/2022 tại Trường Ngoại ngữ – ĐHTN