Thông báo Sinh viên

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp, mẫu phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và kèm theo các quyết định công nhận tốt nghiệp

Thông báo số: 32/TB-TNN, ngày 11/1/2023. Xem tại đây Các quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên: Quyết định 2367/QĐ-ĐHTN, ngày 07/12/2022. Xem tại đây Bộ môn Nga Pháp_Danh sách sinh viên chưa đến nhận bằng từ đợt 3 năm 2022 trở về trước....