Tin hợp tác quốc tế

Một số đối tác chính của Trường Ngoại ngữ

Trong xu thế phát triển hiện nay của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, việc tham gia vào quá trình liên kết đào tạo khu vực và thế giới được coi là trọng tâm. Nhận thức rõ được vấn đề này, với...