Học bổng, trợ cấp xã hội

Ngày 28-02-2020

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2013-2014

26/11/2014 | 17:00

Quyết định số 2098/QĐ-KNN ngày 14 tháng 11 năm 2014

Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ học kì I năm học 2014-2015

26/11/2014 | 16:35

Quyết định số 2096/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2014

Quyết định v/v trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ năm học 2014-2015

26/11/2014 | 16:20

Quyết định số 2095/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2014

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2013-2014

27/06/2014 | 16:33

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2013-2014

Quyết định v/v công nhận danh sách sinh viên được hưởng chế độ Miễn - giảm học phí học kỳ, năm học 2013 – 2014 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

15/04/2014 | 17:04

Quyết định số 137/QĐ-KNN ngày 15 tháng 04 năm 2014

Quyết định v/v trợ cấp xã hội năm học 2013 – 2014 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

15/04/2014 | 16:57

Quyết định số 136/QĐ-KNN ngày 15 tháng 04 năm 2014

Trang 7/7 <1234567>