Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 23-02-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/09/2016 | 16:23

Quyết định số 3923/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2016

Quyết định về việc công nhận tốt ngiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/09/2016 | 16:15

Quyết định số 3744/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2016

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/09/2016 | 08:40

Quyết định số 3639/QĐ-ĐHTN. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc bổ sung điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/09/2016 | 08:38

Quyết định số 3652/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2016

Quyết định công nhận sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017 của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

02/09/2016 | 17:13

Quyết định số 3738/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2016

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

24/08/2016 | 15:33

Quyết định số 3482/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2016

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 và đại học liên thông hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

02/08/2016 | 16:17

Quyết định số 3343/QĐ-ĐHTN ngày 19/7/2016. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

02/08/2016 | 15:56

Quyết định số 3342/QĐ-ĐHTN ngày 19/7/2016. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/07/2016 | 08:25

Quyết định số 1170/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2016.Danh sách kèm theo quyết định cho tiết xem file dính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

27/07/2016 | 08:13

Quyết định số 1148/QĐ-ĐHTN ngày 9/6/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Trang 5/9 <123456789>