Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-09-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/05/2017 | 10:00

Quyết định số: 713/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2017.Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - thuộc Đại học Thái Nguyên

04/05/2017 | 10:06

Quyết định số:729/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/05/2017 | 10:03

Quyết định số:714/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/04/2017 | 15:39

Quyết định số 522/QĐ-ĐHTN ngày 4/4/2017.Chi tiết xem thêm file đính kèm

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

09/02/2017 | 08:05

Quyết định số 87/QĐ-ĐHTN ngày 16/1/2017. Chi tiết danh sách xem file đính kèm.

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

19/01/2017 | 10:21

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/01/2017 | 10:12

Quyết định số: 4863/QĐ-ĐHTN ngày 26/12/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/01/2017 | 10:07

Quyết định số: 4862/QĐ-ĐHTN ngày 26/12/2016. Danh sách đi kèm chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

21/12/2016 | 16:13

Quyết định số 4721/QĐ-ĐHTN ngày 15/12/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/12/2016 | 15:32

Quyết định số: 4588/QĐ-ĐHTN ngày 24/11/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Trang 5/11 <12345678910>