Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 20-08-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/07/2017 | 08:16

Quyết định số: 1353/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/06/2017 | 08:38

Thông báo ngày 29/6/2017. Giấy ủy quyền và danh sách cấp bằng chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/06/2017 | 09:13

Quyết định số:1143/QĐ-ĐHTN ngày 13/6/2017. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/06/2017 | 09:06

Quyết định số:1142/QĐ-ĐHTN ngày 13/6/2017

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/06/2017 | 09:02

Quyết định số: 984/QĐ-ĐHTN ngày 29/5/2017

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

06/06/2017 | 14:28

Thông báo ngày 22/5/2017. Trường hợp cần ủy quyền để lấy bằng chi tiết xem thêm file đính kèm.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

31/05/2017 | 09:41

Thông báo số: 127/TB-KNN ngày 31/5/2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

18/05/2017 | 10:00

Quyết định số: 713/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2017.Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - thuộc Đại học Thái Nguyên

04/05/2017 | 10:06

Quyết định số:729/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/05/2017 | 10:03

Quyết định số:714/QĐ-ĐHTN ngày 26/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Trang 4/11 <12345678910>