Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 09-12-2015

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh

Quyết định số 788/QĐ-TTGDQP ngày 30/11/2015. Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ và chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan