Văn bản, Biểu mẫu ĐT

Ngày 27-12-2014

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên tốt nghiệp từ ngày 01/8/2014 đến ngày 31/12/2014)

Công văn số 2079/ĐHTN-ĐT ngày 22/12/2014 (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên tốt nghiệp từ ngày 01/8/2014 đến ngày 31/12/2014)

Các bài liên quan