Văn bản, Biểu mẫu ĐT

Ngày 27-12-2014

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2015)

Công văn số 2078/ĐHTN-ĐT ngày 22/12/2014 (Áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2015)

Các bài liên quan