Đào tạo

Ngày 05-11-2014

Quyết định v/v cho phép sinh viên hệ chính quy học chương trình 2 tại Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, đợt 1 năm học 2014-2015

Quyết định số 1967/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2014

Các bài liên quan