Đào tạo

Ngày 22-07-2022

Khung chương trình đào tạo tại Trường Ngoại ngữ

Khung chương trình đào tạo trình độ Đại học

1. Khung Chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Sư phạm Tiếng Anh (2018). Chi tiết Xem tại đây.

2. Khung Chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Sư phạm Tiếng Anh (2020). Chi tiết Xem tại đây.

3. Khung Chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Sư phạm Tiếng Anh (2021). Chi tiết Xem tại đây.

4. Khung 15 Chương trình đào tạo trình độ Đại học của 06 Ngành (2021). Chi tiết Xem tại đây.

Các bài liên quan