Sau Đại học

Ngày 23-12-2021

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh K4

Tổng số 06 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt. Bản tóm tắt luận văn của 06 học viên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Khoá 4 đã hoàn thành bảo vệ và nộp lưu chiểu, xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây.

Luận văn tóm tắt ThS. Nguyễn Tuấn Anh K4A. Chi tiết xem tại đây.

Luận văn tóm tắt ThS. Nguyễn Hải Việt K4A. Chi tiết xem tại đây.

Luận văn tóm tắt ThS. Nguyễn Thị Thắm K4A. Chi tiết xem tại đây.

Luận văn tóm tắt ThS. Nguyễn Thị Thu Hường K4A. Chi tiết xem tại đây.

Luận văn tóm tắt ThS. Phùng Thị Hằng K4A. Chi tiết xem tại đây.

Luận văn tóm tắt ThS. Thân Thu Thảo K4A. Chi tiết xem tại đây.


Các bài liên quan