Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 09-12-2021

Quyết định ban hành Khung các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 150/QĐ-ĐHTN, ngày 26/01/2021.

Các bài liên quan