Sau Đại học

Ngày 09-09-2021

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh K3B tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt bổ sung năm 2021

Thông báo số: 1546/TB-ĐHTN ngày 09/9/2021

Các bài liên quan