Đào tạo

Ngày 02-08-2021

Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo trinh độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1323/QĐ-ĐHTN ngày 28/7/2021. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan