Đào tạo

Ngày 28-06-2021

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo số: 335/TB-TTGDQPAN ngày 22/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan