Đào tạo

Ngày 25-06-2021

Thông báo về việc đăng ký học phần đối với sinh viên K43 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 207/TB-TNN ngày 25/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan