Đào tạo

Ngày 26-05-2021

Quyết định về việc Ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp

Quyết định số: 870/QĐ-ĐHTN ngày 25/5/2021. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan