Đào tạo

Ngày 03-05-2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 117/TB-TNN ngày 3/5/2021.

Các bài liên quan