Đào tạo

Ngày 19-02-2021

Thông báo về việc triển khai Kế hoạch đào tạo trực tuyến và Công tác thực tập trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số: 37/TB-TNN ngày 18/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan