Đào tạo

Ngày 24-11-2020

Thông báo kế hoạch thi học kỳ I và đăng ký Học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên K39, K40, K41, K42 và CĐ K8

Thông báo số: 386/TB-TNN ngày 17/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan