Đào tạo

Ngày 01-09-2020

Thông báo về việc học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2020 - 2021

Thông báo số: 278/TB-TNN ngày 31/8/2020. Chi tiết thông báo và mẫu đơn kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan