Đào tạo

Ngày 15-01-2020

Thông báo kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 28 - NN1, PH1, KT2, YT1

Thông báo số: 38/TB-TTGDQPAN ngày 14/1/2020.

Các bài liên quan