Đào tạo

Ngày 19-04-2019

Thông báo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2018 -2019 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số: 559/KH-ĐHTN ngày 11/4/2019.

Các bài liên quan