Đào tạo

Ngày 12-04-2019

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Thông báo số: 204/TB-TTGDQPAN ngày 4/4/2019.

Các bài liên quan