Liên thông, VB2

Ngày 25-02-2019

Quyết định về việc ban hành "Quy định về xét miễn và công nhận tích lũy học phần cho sinh viên theo học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

Quyết định số:253/QĐ-ĐHTN ngày 20/2/2019.

Các bài liên quan