Khoa học Công nghệ

Ngày 09-01-2019

Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp bộ môn và đề tài khoa học công nghệ sinh viên năm 2019

Thông báo số:08/TB-KNN ngày 09/1/2019. Chi tiết định hướng đề tài và các mẫu đăng ký xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan