Đào tạo

Ngày 12-10-2018

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2113/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Các bài liên quan