Đào tạo

Ngày 12-10-2018

Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển đại học chương trình hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2108/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Các bài liên quan