Khoa học Công nghệ

Ngày 02-10-2018

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER 1 với chủ đề năm 2018 "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông báo số:3896/TB-ĐHSP ngày 24/9/2018.

Các bài liên quan