Khoa học Công nghệ

Ngày 02-10-2018

Thông báo số 1 Hội thảo Quốc gia về giảng dạy ngoại ngữ theo đề án - lần thứ 3 "Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở trường Phổ thông tại Việt Nam" "Project Teaching at K12 Schools in Vietnam"

Thông báo số:1972/TB-ĐHTN ngày 28/9/2018.

Các bài liên quan