Liên thông, VB2

Ngày 21-09-2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1974/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2018.

Các bài liên quan