Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 29-08-2018

Quyết định công nhận sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1743/QĐ-ĐHTN ngày 24/8/2018.

Các bài liên quan