Khoa học Công nghệ

Ngày 09-08-2018

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 "

Thông báo số:817/TB-ĐHTĐHN ngày 17/7/2018. Chi tiết thông báo xem thêm file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan