Liên thông, VB2

Ngày 07-08-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ

Quyết định số:1628/QĐ-ĐHTN ngày 31/7/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem thêm file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan