Đào tạo

Ngày 03-07-2018

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, An ninh

Quyết định số:345/QĐ-TTGDQPAN ngày 26/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan