Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 21-03-2018

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định số:490/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan