Đào tạo

Ngày 17-03-2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

Quyết định số: 327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quy định xem file đính kèm.

Các bài liên quan