Hợp tác Quốc tế

Ngày 21-07-2017

Thông báo về học bổng trao đổi sinh viên 01 học kỳ năm học 2017 - 2018 tại Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo - Đài Loan

Thông báo số:163/TB-KNN ngày 19/7/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan