Hợp tác Quốc tế

Ngày 23-02-2017

Quyết định về việc thành lập lớp bồi dưỡng tiếng Việt trình độ sơ cấp cho tình nguyện viên người nước ngoài tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

Quyết định số 175/QĐ-ĐHTN ngày 10/2/2017

Các bài liên quan