Đào tạo

Ngày 07-11-2016

Quyết định về việc cử sinh viên tham gia lớp đào tạo trực tuyến E-learning tại Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 4315/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2016.Chi tiết Quyết định và danh sách đi kèm, xem file đính kèm.

Các bài liên quan