Tuyển sinh

Ngày 15-08-2016

Thông báo V/v nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2016

Thông báo số 136/TB-KNN ngày 14/08/2016

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA NGOẠI  NGỮ

Số: 136/TB-KNN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2016

 

 

      Căn cứ quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 và kết quả xét tuyển đợt 1 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên;

      Căn cứ Công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

      Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tới những thí sinh trúng tuyển vào đợt 1, một số nội dung cụ thể sau:

     1. Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2016 (có dấu đỏ).

     2. Thời gian nộp: đến hết ngày 19/8/2016

     3. Hình thức nộp:

     a) Nộp trực tiếp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, địa điểm: phòng A101, A102 - Phòng Đào tạo (Đường Z115, đối diện Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc).

     b) Nộp bằng thư chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Phòng Đào tạo Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (thời hạn nộp được tính theo dấu của bưu điện).

     Đề nghị các thí sinh thực hiện theo đúng quy định của thông báo này. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN, ĐT: 0280.3648.492, 0919.893.150.

    Nơi nhận:

           - Đăng Website Khoa;                                                                             TRƯỞNG KHOA

           - Ban CNK (b/c);                                                                                                (Đã ký)

           - Lưu: VT, ĐT.                                                                                

                                                                       TS. Lê Hồng Thắng

Các bài liên quan